Altres Serveis

Càlcul de costos de producció de les activitats de l'empresa, càlcul del valor de les existències, càlcul del marge brut i net de cada activitat i/o producte o servei per poder determinar la rendibilitat d'aquest.

Com s'ha dit abans  ARACGI utilitza  dos programes preparats per recollir aquestes dades i processar-les de tal forma que podem obtindré la informació necessaria pel càlcul dels indexs de gestió.