RENDA 2016

 RENDA 2016

Agrairem porteu els DOCUMENTS abans del 31 de maig

 1) SOUS (CERTIFICATS DE RETENCIONS SOUS I SEGURETAT SOCIAL) ,

    CERTIFICACIONS DE PENSIONS DE JUBILACIÓ, VIDUÏTAT, RESCATS DE PLANS DE  

    PENSIONS, ETC. 

2) NOM, COGNOMS,DNI I DATA DE NAIXEMENT (dia/mes/any) DE TOTS ELS MEMBRES   DE LA FAMÍLIA. En cas que hi hagi hagut algun canvi des de l’any passat. 

3) RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI (CERTIFICATS BANCARIS).

4) REBUTS CONTRIBUCIÓ URBANA (Impost Béns Immobles de la vivenda habitual i altres) I  DE RÚSTICA (no inclosa a la comptabilitat). Si l'immoble està llogat l’import del lloguer i despeses soportades. Cal el número de referència catastral  de la vivenda habitual  i de les finques urbanes i rústiques. 

OBRES DE MILLORA FETES A LA VIVENDA HABITUAL. Que millori l'eficiència energètica i protecció del medi ambient i també en casos de discapacitat, adaptació de la casa, ...

5) APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS, DONACIONS A FUNDACIONS, ETC.

6) PRÉSTECS HIPOTECARIS VIVENDA HABITUAL: Informació fiscal dels préstecs hipotecaris anteriors al 2015.

7) INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS. Venda accions, venda propietats, etc. Cal aportar també les despeses ocasionades al fer l’operació.

8) DADES FISCALS FACILITADES PER HISENDA. Esborrany de la Renda 2016.

 9) CERTIFICATS DE RETENCIONS PRACTICADES. 

10) PAGAMENTS A COMPTE 2016 (MODELS 130 i 131).

 11) REBUTS DE LLOGUERS de la Vivenda habitual. NIF arrendador i referència cadastral. Només si el contracte de lloguer és anterior al 2015.

 12) SUBVENCIONS REBUDES (no incloses a la comptabilitat).

 

NOTA: Els clients nous PORTEU LA RENDA 2015 (exercici fiscal anterior)

 Hem de comprovar l'impost sobre el patrimoni o sigui que és important tenir tots els rebuts per mirar si hi ha o no obligació de fer-lo. Sobretot els rebuts de contribució i la informació fiscal dels banc