Entitat d'Assessorament

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va crear el 2006 el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya.

Degut a un entorn socioeconòmic cada vegada més competitiu i amb la liberalització dels mercats, el sector agrari i rural català necessita d’instruments per aconseguir una major eficiència, qualitat dels productes i en definitiva esdevenir més competitius. En tot cas, amb un màxim respecte per la salut, el medi ambient i el benestar animal.

Així doncs, el sector es troba immers en un intens i constant procés d'adaptació i adopció de noves formes i tècniques de treball que permetin assolir aquests objectius. Tenint en compte el que estableix la normativa europea, els estats membres de la UE han d’establir un sistema d'assessorament agrari sobre la gestió de terres i explotacions.

És en aquest context, quan el DAAM va regular, mitjançant el Decret 392/2006, de 17 d’octubre,  el sistema d’assessorament agrari de Catalunya,  que s’estructura en base a les entitats d’assessorament agrari les quals desenvolupem la nostra activitat en alguna de les àrees de coneixement relacionades amb la producció agrícola, producció ramadera i que alhora tenim per objecte la prestació d'assistència i assessorament a persones agricultores, ramaderes i titulars d'empreses agràries.

Actualment les entitats d’assessorament estem regulades per un nou decret que deroga l’anterior, el Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d’assessorament agrari a Catalunya, el qual estableix els canvis necessaris per adaptar-se a la normativa actual i aquells que han de permetre millorar la qualitat del sistema.

D’acord amb el decret actual, l’Associació de Ramaders i Agricultors de les Comarques Gironines està registrada al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya en el nivell d’Assessorament integral agrari i rural, que inclou les àrees de coneixement en relació a la producció agrícola, producció ramadera, transformació, comercialització, gestió empresarial, diversificació de l’economia agrària, gestió ambiental i condicionalitat.